Top 10 with job vacancies available all year round offering high salaries hay nhất 2022

 - 

Bạn đang đọc "with job vacancies available all year round offering high salaries" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com đón xem with job vacancies available all year round offering high salaries trong bài viết này nhé!

 1. a job any time of year and the best places to do so are the ...

  a job any time of year and the best places to do so are the ...

  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks.     With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (46) _____ a foreign language. The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are the country's three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor's (49) _____ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate. English is an obligatory subject from sixth grade across Vietnam, but in large cities, many primary schools demand high (50) _____. Foreign language centers have been thriving here, with students as young as three years old....

  Xem thêm

 2. ong Read the following pasage and decide which answer ABC

  Exercise 1. Read the following pasage and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space from 1 to 5.With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______  that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (3)______  a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______  and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.English is an obligatory subject from sixth grade across Vietnam, but in large cities, many primary schools demand high (5)______. Foreign language centers have been thriving here, with students as young as three years old....

  Xem thêm

 3. With job vacancies available all year round offering high salaries

  With job vacancies available all year round offering high salaries

  With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (3)______ a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate....

  Xem thêm

 4. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: With job vacancies ...

  With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______  that a foreign English teacher can earn between $1,200-2,200 a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just $2,200. They can (3)______  a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______  and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate....

  Xem thêm

 5. With job vacancies available all year round ... - Vietjack.online

  With job vacancies available all year round ... - Vietjack.online

  With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (3)______ a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate....

  Xem thêm

 6. With job vacancies available all year round ... - Toploigiai

  Exercise 1. Read the following pasage and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space from 1 to 5.With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______  that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (3)______  a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______  and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.English is an obligatory subject from sixth grade across Vietnam, but in large cities, many primary schools demand high (5)______. Foreign language centers have been thriving here, with students as young as three years old....

  Xem thêm

 7. With job vacancies available all year round offering high salaries,

  With job vacancies available all year round offering high salaries,

  With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (1)______ a foreign language.The site (2)______ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (3)______ a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (4)______ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate....

  Xem thêm

 8. With job vacancies available all year round offering... | Zix.vn

  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks...

  Xem thêm

 9. With job vacancies available all year round ... - Hamchoi.vn

  With job vacancies available all year round ... - Hamchoi.vn

  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks. With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English (46) _____ a foreign language. The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are the country's three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor's (49) _____ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate. English is an obligatory subject from sixth grade across Vietnam, but in large cities, many primary schools demand high (50) _____. Foreign language centers have been thriving here, with students as young as three years old....

  Xem thêm

 10. With job vacancies available all year round offering high salaries

  Bài tập 1. Đọc đoạn văn sau và quyết định câu trả lời (A, B, C hoặc D) phù hợp nhất với mỗi khoảng trống từ 1 đến 5.Với các vị trí tuyển dụng quanh năm với mức lương cao, Việt Nam đã được TEFL Exchange, một cộng đồng dành cho giáo viên dạy tiếng Anh (1) ______ ngoại ngữ, xếp hạng là nơi dạy tiếng Anh tốt thứ hai trên thế giới. Một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-2.200 USD một tháng tại Việt Nam, nơi thu nhập bình quân hàng năm vào năm 2016 chỉ là 2.200 USD. Họ có thể (3) ______ một công việc bất kỳ lúc nào trong năm và những nơi tốt nhất để làm điều đó là ba thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thí sinh chỉ cần có bằng cử nhân (4) ______ và chứng chỉ TEFL (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ) Tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp sáu trên khắp Việt Nam, nhưng ở các thành phố lớn, nhiều trường tiểu học yêu cầu cao (5) ______. Các trung tâm ngoại ngữ đã phát triển mạnh ở đây, với lượng học sinh từ ba tuổi trở lên....

  Xem thêm