Top 10 kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2018 suất sắc nhất 2022

 - 

Bạn đang đọc "kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2018" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com khám phá kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2018 trong bài viết này nhé!

 1. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm ...

   “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 82 - CV/ĐU ngày 19/3/2018 của Đảng ủy xã Nga Thiện xã về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2018 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ....

  Xem thêm

 2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

  Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

  Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 28/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 như sau:...

  Xem thêm

 3. Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong ...

  Phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. Phong cách hàm nghĩa rộng hơn, thể hiện những cung cách, cách thức hành xử của một người hay một nhóm người, được thể hiện nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác. Phong cách hình thành trên cơ sở những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất… Tác phong hàm nghĩa cụ thể hơn so với phong cách. Có thể hiểu tác phong là sự thể hiện ra bên ngoài của phong cách, tạothành lề lối làm việc, thói quen ứng xử, nề nếp sinh hoạt...Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ sử dụng nhất quán khái niệm “phong cách Hồ Chí Minh” với cả hai hàm nghĩa của “phong cách” và “tác phong”; sử dụng khái niệm “phong cách làm việc” và “phong cách lãnh đạo” để nói về phong cách, tác phong công tác trong công việc và trong lãnh đạo, điều hành đất nước....

  Xem thêm

 4. HƯỚNG DẪN: HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 "XÂY ...

  HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 "XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", như sau:...

  Xem thêm

 5. KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2018

  KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2018

    “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Thực hiện kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 06/4/2018 của Đảng ủy xã Đinh Lạc về việc học tập chuyên đề năm 2018;...

  Xem thêm

 6. Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022 (6 Mẫu)

  Xem thêm

 7. Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong ...

  Mục đích của kế hoạch: Nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhất là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"; quy định về những điều đảng viên không được làm....

  Xem thêm

 8. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

  MẶN: GÀ RAM NƯỚC DỪA CANH: CHUA CÁ DIÊU HỒNG, CÀ GIÁ, BẠC HÀ RAU CÀ RỐT - CẢI BẮP LUỘCNgày ban hành: 10/10/2022. Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2022-2023Ngày ban hành: 10/10/2022. Trích yếu: Tập huấn bồi dưỡng quản trị cổng thông tin điện tử và phát triển kho học liệu số của ngành năm học 2022-2023...

  Xem thêm

 9. BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (Học tập và làm theo tư tưởng ...

  BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (Học tập và làm theo tư tưởng ...

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề năm 2020. Trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:...

  Xem thêm

 10. Kế hoạch cá nhân năm học 2018 - 2019

  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

  Xem thêm